Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Szukaj

Wybierz język

Polish English French German Russian

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Ogłoszenia

INFORMACJA O NABORZE

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W  PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

I PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

Od dnia 1 marca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych i przedszkola oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chojna na rok szkolny 2021/2022.

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I BAJKOWEGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W CHOJNIE

 

do 18 lutego 2021 r.: złożenie przez rodziców deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2021/2022

od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.: złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, Bajkowym Przedszkolu Miejskim wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.04.2021 r. do 09.04.2021 r.: weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, Bajkowego Przedszkola Miejskiego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

od 14.04.2021 r.: podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 15.04.2021 r. do 23.04.2021 r.: potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w  przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

28.04.2021 r.: podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i  nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki w  kolejności alfabetycznej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w publicznych szkołach podstawowych, w  których utworzono oddziały przedszkolne:

1.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkolna 15,

tel.91 414 39 55 lub 91 414 36 26

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i  Wigury 10, tel. 91 414 27 03

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, Krzymów 29, tel.91 414 33 26

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93,

tel. 91 414 72 47

5.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, Grzybno 23,

tel. 91 414 77 95

   oraz Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie, ul. Wilsona 10,

tel.91 414 26 50

 

W rekrutacji o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie gminy Chojna, w wieku 3-6 lat, które w roku szkolnym 2020/2021 nie uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolu.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie gminy Chojna, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w  tym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

 

Z dniem 01 września 2021 r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci w wieku 3-6 lat, które mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w  przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

Natomiast w roku szkolnym 2021/2022 dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Chojna. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe):

*wielodzietność rodziny kandydata;

*niepełnosprawność kandydata;

*niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

*niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

*niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

*samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

*objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Zgodnie z art. 4 pkt 42 i 43 ustawy Prawo oświatowe wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, natomiast samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe:

* oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie nr 2)

* orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.);

*prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 3)

*dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9  czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

Kryteria potwierdza się za pomocą dokumentów składanych w postaci (do wyboru): oryginału, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

W przypadku otrzymania przez dziecko równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, a przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/200/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudni 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021, poz. 137) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna:

* Kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) są zatrudnieni na  podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne albo studiują, uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko-10 pkt

* Kandydat, którego jedno z  rodziców (opiekunów prawnych) jest zatrudniony na podstawie umowy o  pracę lub cywilnoprawną, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne albo studiuje, uczy się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do  rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 5 pkt

* Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola lub szkoły podstawowej, w  której funkcjonuje oddział przedszkolny- 2 pkt

* Kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie gminy Chojna i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Chojna urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Chojna. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko-5 pkt

* Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej jest najbliższą placówką od  miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca wykonywania przez przynajmniej jednego z  rodziców (opiekunów prawnych) pracy zawodowej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, lub gospodarstwa rolnego albo studiowania, nauki w trybie dziennym-1 pkt

Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych:

*zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie wystawione przez stronę umowy cywilnoprawnej, na rzecz którego rodzic (opiekun prawny) realizuje przedmiot umowy (zaświadczenie nr 1)

*oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej/oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej (oświadczenie nr 4)

* zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym (zaświadczenie nr 2)

*oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Chojna (oświadczenie nr 1)

*oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tym samym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej lub zgłoszenie jednocześnie  do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci (oświadczenie nr 6)

*oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu na terenie gminy Chojna i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Chojna urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Chojna (oświadczenie nr 5)

W celu weryfikacji oświadczeń przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonych przez przewodniczącego,
  • może zwrócić się do Wójta/ Burmistrza/Prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Ponadto w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Wójt/ Burmistrz/Prezydent korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o  okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje;
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego przez Wójta/ Burmistrza/Prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o  pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.)

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/przedszkola

ZARZĄDZENIE Nr 41/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w  sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w  sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do Bajkowego Przedszkola Miejskiego w  Chojnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Chojna.

ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w  sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna.

1345239294 NeedleLeftYellow2

Szanowni Państwo

 

Informuję, że awaria ogrzewania

w salach nr VI (Biedronki) i VII (Pszczółki)

w przedszkolu przy ul. Wilsona 10 została usunięta.

Od jutra tj. od 12 lutego 2021 proszę przyprowadzać dzieci do przedszkola.

Dorota Stelmach

Dyrektor przedszkola

Informacja dla rodziców z gr. VI i VII

Informuję Rodziców, że awaria ogrzewania w salach nr VI (Biedronki) i VII (Pszczółki) w przedszkolu przy ul. Wilsona 10 nie została usunięta. Ponieważ dalsza naprawa instalacji grzewczej wiąże się ze spuszczeniem wody z grzejników, można to wykonać tylko wtedy, gdy temperatura na zewnątrz będzie wyższa. Podtrzymuję prośbę o pozostawienie dziecka w domu, jeżeli możecie Państwo zapewnić mu opiekę. Dzieci, które przyjdą do przedszkola będą przebywać w grupach łączonych. Przepraszam za utrudnienia. O dalszych krokach będziecie Państwo informowani na stronie naszego przedszkola.

Dorota Stelmach

Dyrektor przedszkola

1345239294 NeedleLeftYellow2

Kochani Rodzice!

Zapraszamy do udziału w akcji

„Dzielna Ania walczy z SMA“.

 

Od 10.02.2021 do 12.02.2021r. w naszym przedszkolu

będzie można pomóc, przekazując drobne kwoty

na walkę z chorobą.

Każda złotówka jest cenna,

ponieważ dziewczynka potrzebuje aż 9,5 mln!!!

Podaruj serce drugiej osobie:)

1345239325 NeedleLeftYellow2

Szanowni Państwo

 

Informuję, że w dniach od 3 lutego 2021r. do 8 lutego 2021r.

przedszkole przy ul. Gen Wł. Sikorskiego 25 

będzie zamknięte z powodu kwarantanny

po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem.

 

 Zgodnie z decyzją Sanepidu kwarantanną objęte zostały

wszystkie dzieci obecne w przedszkolu

29 sytcznia 2021r.(piątek)

 

Dzieci nieobjęte kwarantanną

czyli nieobecne w przedszkolu 29 sytcznia 2021r

możecie Państwo przyprowadzać

do przedszkola przy ul. Wilsona 10.

                                                                                   Sabina Cedro

                                                                                   wicedyrektor

Muchomorki

1

Misie

2

Krasnale

3

Smerfy

4

Motylki

5

Biedronki

6

Pszczółki

7

Żabki

8

Stokrotki

grupa9

Słoneczka

sloneczka-10
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.